Transport sanitarny – definicja

Bezpłatny transport pacjentów to temat, który często przewija się na naszym fanpage’u. Nazywany bezpłatnym, choć tak naprawdę finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach 100% refundacji NFZ, ten konkretny rodzaj transportu chorych przysługuje pacjentom w określonych sytuacjach.

Co to jest transport sanitarny?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tak definiuje transport sanitarny: Transport sanitarny to przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego oraz lotniczego.

Ta sama ustawa mówi również o tym, że pacjentowi na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje transport do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadku gdy:

  • istnieje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. lekarz na wizycie domowej stwierdza, że konieczne jest udanie się do szpitala)
  • istnieje konieczność zachowania ciągłości leczenia (np. pacjent przebywający w szpitalu musi wykonać badania w innym szpitalu)
  • pacjent posiada dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transport publicznego.

Warto wspomnieć tutaj, że sytuacje bezpośredniego, nagłego zagrożenia życia nie podlegają transportowi sanitarnemu. W sytuacjach nagłych konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego (112 lub 999). 

Kto wystawia zlecenie na transport sanitarny? 

  • Lekarz POZ – w przypadku, gdy pacjent jest transportowany do poradni specjalistycznej pierwszy raz i będzie to jego pierwsza wizyta oraz w przypadku planowanego leczenia szpitalnego
  • Lekarz specjalista – w przypadku, gdy pacjent jest już objęty leczeniem w poradni specjalistycznej i będzie to jego kolejna wizyta
  • Lekarz prowadzący leczenie w trakcie hospitalizacji w przypadku, gdy po zakończeniu hospitalizacji pacjent otrzyma skierowanie na leczenie w poradni specjalistycznej oraz w przypadku, gdy pacjent w trakcie hospitalizacji wymaga transportu do innego zakładu opieki zdrowotnej.

Oprócz transportu finansowanego w 100% przez NFZ, w określonych przypadkach jest możliwość skorzystania z finansowania 40%. Można również skorzystać z możliwości komercyjnego przewozu karetką – w takim przypadku karetka zawiezie pacjenta dokądkolwiek będzie chciał (a nie tylko do najbliższej placówki). 

Co zrobić, jeśli nie wiem, czy mój transport będzie refundowany lub otrzymam odmowę transportu? W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z prywatnych usług transportu chorych i zamówić karetkę komercyjnie.